Analýzy MKP

Pevný a Lineární typ propojení v SE Simulation

Propojení je mechanismus, který definuje způsob připojení plochy součásti k jiné ploše nebo k povrchu. V sestavách můžete určit propojené plochy, aniž by bylo nutné propojení a jejich chování modelovat přesně. Pomocí propojení můžete provádět následující úkony:

  • zadávat pevná propojení, například svařené desky;
  • kompenzovat ohýbající se součásti a zadávat toleranci;
  • kompenzovat tloušťku střednicových ploch mezi dvěma plechy.

Propojení je vlastně dalším typem omezení, pomocí kterého můžete řídit chování součástí v modelu sestavy pro účely analýzy konečných prvků.

Při práci v prostředí  simulace sestavy, musí uživatel sdělit systému, které části jsou analyzovány a jak budou reagovat, když na ně působí síly nebo tlak. Během přípravy, může uživatel zvolit typ propojení mezi součástmi v sestavě. SE simulace nabízí 2 možnosti- pevný a lineární typ propojení  . Tato propojení  mohou být definovány automaticky nebo ručně.
Níže jsme použili obě možnosti na stejnou sestavu se zobrazenými odlišnými výsledky.
V obou případech působí síla na pravou stranu horního bloku. Součást je ukotvena spodní částí bloku na levé straně.

Pevné propojení

Pevne-propojeni

definuje spojení ploch a zabraňuje relativním pohybům ve všech směrech.


Lineární propojení

 definuje posuvné spojení ploch v závislosti na sílách mezi prvky (i třecí síly). Mezera mezi součástmi se může v závislosti na deformacích měnit.

Počítejte s tím, že výpočet s lineárním propojením vyžaduje delší dobu řešení vzhledem k počtu interních kroků nutných pro přesný výsledek

Pevné propojení je použitelné pro  všechny výpočty řešiče NX Nastran
Lineární propojení je použitelné pouze v lineární statické analýze
Solid Edge Simulation

Mkp1Simulace určené pro program Solid Edge jsou založeny na prověřené technologii analýzy metodou konečných prvků na bázi řešiče NX Nastran (používá jej ve svém vývoji například NASA). Výrazně omezují nutnost použití fyzických prototypů, čímž snižují náklady na testování a současně zkracují dobu návrhu. Uživatel má na výběr z několika úrovní výpočtů podle svých schopností a potřeb. Jednotný model zajišťuje přenositelnost defi novaných omezujících podmínek a zatížení mezi jednotlivými úrovněmi řešení pevnostní analýzy.


Solid Edge Simulation Express

Mkp2

je základní vstupní úrovní pro řešení jednoduchých pevnostních a modálních (vlastní tvary a frekvence) úloh. Jednoduché ovládání pomocí průvodce dává spolehlivě správné výsledky i začátečníkům. Základní úroveň obsahuje automatické vytváření sítí konečných prvků. Jsou podporovány sítě od tetrahedral elementů až po dvojrozměrné sítě střednicových ploch plechových součástí. Síť konečných prvků můžete pomocí posuvníku vylepšit a měnit celkově jemnost sítě pro získání přesnějšího simulačního modelu. Postprocesing je založen na rychlé interpretaci a porozumění výslednému chování modelu, k tomu pomáhají i komplexní vizualizační nástroje. Výsledky lze zobrazit v celé řadě podob, včetně modelů s barevným vykreslením výsledků výpočtu a animací napětí nebo deformace. Snadno určíte problémové oblasti a zobrazíte uzly maximálního/minimálního namáhání a také vygenerujete zprávu s konečnými výsledky. Po analýze můžete rychle a snadno provádět veškeré požadované úpravy konstrukce. Synchronní technologie umožňuje provádět libovolné změny modelu úpravou geometrie bez historické závislosti, což znatelně urychluje proces finalizace modelu.

 

Mkp3-300x226Solid Edge Simulation

je vyšší úrovní pevnostní analýzy pro konstruktéry, oproti úrovni Solid Edge Simulation Express je rozšířena o větší množství vstupních a výstupních údajů a výpočet vzpěrné pevnosti. Je-li umožněno schopným konstruktérům provádět vlastní analýzu, dokáží provést více analytických úkolů za kratší dobu – výsledkem je zvýšení kvality, snížení nákladů a omezení nutnosti fyzických prototypů. Také se tím vyhnete vysokým nákladům na analýzy od specializovaných firem. Solid Edge Simulation poskytuje plnou sadu funkcí pro defi nici zatížení a omezující podmínky. Všechny defi nice okrajových podmínek, které potřebujete k vytvoření reálných modelů. Omezující podmínky jsou založeny na geometrii modelů a zahrnují fixní vazby, spojení sítí, rotační vazby, symetrii a válcovou vazbu. Zatížení jsou rovněž založena na geometrii a zahrnují jak mechanická, tak teplotní zatížení pro tepelnou analýzu. Solid Edge Simulation umožňuje pro zatížení a omezující podmínky defi novat volby v kontextovém panelu a k určení směru a orientace slouží jednoduché ovládací prvky. Pro analýzu sestav lze vytvořit kontakty mezi součástmi sestavy velmi rychle. K dispozici jsou kontakty mezi součástmi, iterační lineární řešení, a lepené spoje. Kontakty mezi součástmi můžeme nechat najít automaticky nebo je defi novat jednotlivě pomocí výběru ploch. Integrovaný řešič NX Nastran počítá reálné vzájemné působení součástí sestavy robustní iterační metodou. Síť konečných prvků můžete vylepšit pomocí ručního nastavení velikosti hran a ploch prvků.