Sestava

     Systémová knihovna

Když vytváříte novou sestavu, obvykle se nevyhnete používání podobných konstrukčních skupin, které ke svému upevnění vyžadují specifické úpravy na okolních dílech. Právě pro tyto případy je určena funkce Solid Edge nazvaná Systémové knihovny. V rámci systémové knihovny můžete mít definovánu skupinu dílů i sestav, které budou vloženy do aktivní sestavy a také konstrukční prvky, které zajistí úpravu okolních dílů. 

Pomocí předdefinovaných vazeb umístíme systémovou knihovnu do sestavy






Systemova_knihovna_2

Spolu s podsestavou transformátoru je do hlavní sestavy přidán také spojovací materiál






Systemova_knihovna_3

Ve spodním krytu došlo automaticky k vyříznutí větracích otvorů a doplnění konstrukčních prvků – podpěr.







Testování sestav

 Testovani Alternativní sestavy, nebo alternativní pozice sestavy se využijí při testování různých testování konfigurací výrobků. Samozřejmostí je navazující výkresová dokumentace. 







 

 

Velké sestavy

zonySolid Edge umožňuje pracovat na velmi rozsáhlých sestavách bez rizika ztráty výkonu i na relativně slabším hardware. To je docíleno kombinací několika velmi účinných technologií, které zajišťují plnou kontrolu nad zatížením paměti prostřednictvím způsobu načtení struktury sestavy a jejich jednotlivých součástí.

Konfigurace zobrazení sestavy můžeme ukládat a v případě potřeby je opět nechat vyvolat. Rozsáhlou sestavu je možné rozdělit na tzv. Zóny, které pro usnadnění práce dynamicky rozdělují sestavu na uživatelem defi nované oblasti. Jednotlivé součásti jsou do Zón zobrazení přidávány nebo z nich odebírány automaticky v závislosti na své aktuální
pozici. Uživatel si vybere, na které části sestavy chce aktuálně pracovat, a části mimo vybrané zóny nejsou načteny do paměti.




Solid Edge jako CAD neutrální nástroj pro práci na sestavách

JT_data V dnešní globální společnosti je velký důraz kladen na nástroje pro výměnu a sdílení dat. Společnost SIEMENS PLM Software publikovala obecný formát JT, který představuje ideální platformu pro výměnu dat mezi různými CAD systémy. JT soubory mohou být vybaveny všemi potřebnými informacemi a záleží na uživateli, jak se je rozhodne použít. Různé kombinace uložení geometrie, struktury sestavy a kusovníkových informací umožňují sdílet tato data mezi dalšími uživateli s ohledem na poskytování pouze nezbytných informací.Solid Edge se Synchronní technologií pro účely konstrukce sestav zachází se soubory ve formátu JT obdobně jako s vlastním formátem.



upinaci_pripravek Můžete je tedy přímo vkládat do sestav, nástroji synchronní technologie upravovat přímo ze sestavy, pozicovat je pomocí standardních nástrojů, kontrolovat kolize a nechat vypisovat v kusovnících. Solid Edge je tímto CAD neutrálním nástrojem pro konstrukci sestav z dílů a podsestav vytvořených v různých CAD systémech. Můžete také pracovat s daty ve výměnném formátu, nebo nativním formátu jiné aplikace. Solid Edge nabízí množství fi ltrů pro načítání i ukládání dat v různých formátech.





Zobrazení referenčních součástí

15Výhodou při práci na výkresech sestav v Solid Edge je možnost zobrazit součásti odlišným způsobem. Na obrázku je u ozubených kol dobře vidět zobrazení zjednodušené a plné reprezentace v různých pohledech. Kryt převodovky můžeme pro účely náhledu na vnitřní součásti nechat zobrazit jako průhledný. Automaticky se takto vykreslují referenční součásti.