QuickSurface Full

Úvod

 Software pro převod 3D skenovacích sítí z libovolného 3D skeneru do modelů CAD. Je vybaven jednoduchými, ale výkonnými funkcemi, které umožňují rychlou konverzi digitalizovaných dat do modelů připravených k použití. Prozkoumejte některé z hlavních funkcí

Přehled hlavních funkcí

Full_01  Full_02 Full_03  
 Import skenovacích dat
Načtení dat z libovolného skeneru pomocí standardních síťových souborů STL, OB nebo PLY. U skenerů s velkým dosahem lze data importovat pomocí formátu souboru PTX. Vzhledem k tomu, že se jedná o 64bitovou aplikaci, umožňuje uživateli načíst libovolnou velikost sítě. Pro účely manipulace umožňuje vestavěná funkce redukce polygonů uživateli vytvořit síť s vhodným počtem trojúhelníků, aniž by byla ohrožena kvalita sítě.
 Interaktivní výběr
Snadno použitelné nástroje pro rychlý výběr zájmových oblastí. Výběr pomocí magické hůlky, štětce a obecného tvaru umožňuje uživateli identifikovat oblasti, které představují prvky nebo obecné plochy.
 Extrakce primitiv
Rychle rekonstruujte roviny, válce, kužely a koule. Vytvářejte mezi nimi vztahy jako pravoúhlost, rovnoběžnost a náhodnost.
Můžete také vytvářet referenční geometrie, jako jsou přímky a body, pro použití v operaci zarovnání sítě do prostoru pro správné umístění objektu do globálního souřadného systému.
      
  Full_04   Full_05 Full_06   
  Rovina symetrie
Najděte rovinu symetrie objektu. Pomocí analyzátoru určete kvalitu polohy roviny. Jemným doladěním polohy pomocí ovládacích prvků na obrazovce dosáhnete nejlepších výsledků.
  Zarovnání objektu
Umístění objektu do globálního souřadného systému pomocí extrahovaných primitiv. Interaktivní definice souřadného systému umožňuje uživateli nastavit správnou orientaci objektu.
  2D řezání
Interaktivní řezání umožňuje uživateli získat referenční body pro 2D skicování. Zarovnejte rovinu řezu k extrahovaným primitivy, plochám CAD a dokonce vytvořte řez interaktivně na obrazovce. Pro účely tažení po žebrech může uživatel také vytvořit více řezů najednou.
      
  Full_07 Full_08    Full_09   
  Omezené 2D skicování
Pomocí rozměrů a omezení můžete vytvářet přesné skicy jako v jakémkoli jiném balíku CAD.
  3D skicování, tažené po žebrech, plocha tažená po křivce
Kreslete obecné křivky přímo na referenční síť a poté vytvářejte povrchy pomocí standardních příkazů - tažení po žebrech a tažení po křivce. Plochy spojujte nebo je používejte při ořezových operacích.
 Ořezání plochy
Vyberte oblast zájmu a nechte software, aby výběr přiblížil obecné  plochy. Výsledné plochy jsou rozšířeny tak, aby byly vhodné pro ořezávání. Barevná mapa odchylek v reálném čase okamžitě zobrazí kvalitu plochy. Automatická volba umožňuje uživateli vytvořit plochu co nejblíže referenční síti.
      
  Full_10   Full_11  Full_12  
  Modelování obecných tvarů
Quad surface  umožňuje uživateli rekonstruovat povrch v obecném  tvaru, což není možné pomocí standardních metod práce s plochami.
Vlastní technologie snap-to-mesh umožňuje i neprofesionálům vytvářet tvary během chvilky - něco, co není k dispozici v žádném jiném řešení.
  Analyzátor odchylek v reálném čase
Barevná mapa vzdálenosti v reálném čase s optimalizovanou rychlostí umožňuje uživateli mít vše pod kontrolou a získat co nejpřesnější výsledky.
  Automatická práce s plochami
Vytvářejte plochy na organických tvarech pouhým stisknutím tlačítka.
Není nutná žádná interakce uživatele.
QuickSurface vám nabízí jeden z nejlepších automatických ploch, které jsou dnes k dispozici. Algoritmus optimalizuje počet výsledných políček nurb tak, aby byl minimální. Kvalita povrchu je všude G2 a v mimořádných bodech G1.
      
  Full_13   Full_14 Full_15   
  Hybridní parametrické modelování
Software umožňuje vytvářet CAD modely jako kombinaci obecných prvků a primitiv, přičemž standardní prvky jsou parametrické. Uživatel se může v případě potřeby kdykoli vrátit zpět a upravit i plochy obecného tvaru a nechat si výsledky zrekonstruovat.
  Ořezávání a logické operace
Vytvářejte plochy nebo tělesa pomocí operace vzájemného ořezávání nebo booleovských operací na tělesech. Barevné zobrazení a diagnostické nástroje umožňují identifikovat problémy při provádění těchto operací.
  Rádiusování a zkosení
Operace srážení hran a rádiusování umožňují analýzu v reálném čase. Stačí přetáhnout šipku pro definování poloměru koutů na obrazovce a okamžitě uvidíte odchylku koutů oproti referenční síti. A to vše v reálném čase
      
Full_16     Full_17    

 Analyzátor odchylek
Kontrolujte přesnost rekonstrukce pomocí efektivní barevné mapy vzdáleností. Porovnejte model CAD s referenční sítí kdykoli během procesu.

  Napojení na další balíčky CAD
Exportujte rekonstruované povrchy nebo modely těles pro použití v jiných balíčcích pomocí standardního formátu STEP nebo IGES.

Proč právě QuickSurface?

Naše řešení nesrovnáváme s jinými balíčky, ale pouze zdůrazňujeme některé vlastnosti, kterými se QuickSurface liší:

Interaktivní výběr uživatelem místo automatické segmentace na referenční síti;
Omezené nejlepší přizpůsobení (například možnost omezit směr válce tak, aby byl rovnoběžný s osou, a přesto získat nejlepší přizpůsobení bodům);
Vztahy mezi extrahovanými primitivy - rovnoběžnost, kolmost, shoda, posun;
Rychlé zarovnání na základě prioritizace extrahovaných primitiv (vztažných bodů);
Barevná mapa odchylek v reálném čase v režimu 2D skic;
Vlastní technologie snap-to-mesh pro modelování volných tvarů;
Možnost upravit automatický povrch, pokud to vyžaduje záměr návrhu;
QuickSurface  Free Form není jen přesné vytváření povrchů, uživatel může ručně upravit rozlišení a polohu kontrolních bodů, aby se vyhnul mapování povrchu na referenční síť, která může obsahovat odlehlé hodnoty a šum;
Odchylka v reálném čase v aplikaci Free Form, která pomáhá vytvářet lehčí povrchy s menším počtem kontrolních bodů;
Parametrické hybridní modelování - počínaje obecným tvarem a základními primitivy může uživatel vytvořit komplexní model CAD jejich ořezáním a později může měnit povrchy na základě záměru návrhu;
Vytvoření uzavřené sítě pro 3D tisk vyčištěním sítě nebo vytvořením booleovských operací s CAD primitivy - hybridní modelář.

Konečně je to ve vašich rukou - v rukou uživatele. Vyzkoušejte si to sami. Pokud chcete porovnat s jiným řešením - nejlepší by byl "test rychlosti", kdy se stejná část zpětně zkonstruuje jak v QuickSurface, tak v jiném balíku, abyste viděli časové rozdíly. I když to může být subjektivní, věříme, že jednoduchost QuickSurface umožní mnohem rychlejší proces návrhu většiny dílů.
 
Nahoru