PMI – kompletní definice produktu ve 3D

Pmi1

Model, obsahující 3D kóty, které uživatel definoval pro určení rozměrů, lze snadno doplnit o značky drsnosti, tolerance tvaru a polohy, poznámky a další průvodní informace. Takto defi novaný model plně nahrazuje 2D výkresovou dokumentaci. Mimo usnadnění orientace v modelu je důležité poskytnutí všech potřebných údajů navazujícím profesím (technologům připravujícím NC program, výpočtářům atd.). Do 3D výkresu (označovaného jako PMI – Product Manufacturing Information) lze nadefinovat různé pohledy a řezy modelem stejně jako u klasických výkresů. Prostřednictvím prohlížeček jsou tyto informace dostupné i pracovníkům, kteří nemají instalován Solid Edge.